Založ si blog

Citácie z podrobných dokumentov ku Globálnemu paktu OSN a vysvetlenia v praktickom využití

Najviac ma zarazili tieto dve:

 „KRIMINALIZÁCIA NELEGÁLNEJ MIGRÁCIE NIE JE LEGITÍMNYM DOVODOM NA JEJ POUŽITIE A K SVOJVOĽNÉMU ZADRŽIAVANIU MIGRANTOV!“

 

„ZÁSADNE BY PRETO MALO BYŤ ZADRŽANIE NA ÚČELY KONTROLY MIGRÁCIE POSTUPNE ZRUŠENÉ!“

 

 

Hlavný zdroj:

https://www.unglobalcompact.org/

(kopírované z prekladača)

 

„Obrancovia ľudských práv a občiansky priestor – rozmer podnikania a ľudských práv

 

Štáty majú primárnu povinnosť zabezpečiť práva a ochranu obhajcov ľudských práv, ako sú stanovené v rôznych nástrojoch ľudských práv – najmä v Deklarácii OSN o obhajcoch ľudských práv – a ktoré boli opätovne potvrdené v mnohých rezolúciách Rady OSN pre ľudské práva a Valného zhromaždenia vrátane prostredníctvom  uznesenia z marca 2016 o ochrane obhajcov ľudských práv pracujúcich na hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Význam obhajcov ľudských práv v kontexte podnikateľských vplyvov na ľudské práva uznávajú  Hlavné zásady OSN pre podnikanie a ľudské práva . Zdôrazňujú kľúčovú úlohu ochrancov ľudských práv pri starostlivosti o ľudské práva a umožňujú spoločnostiam pochopiť obavy dotknutých zainteresovaných strán. Najmä hlavn&eacu te; zásady:

 

 • Vyzývajte podniky, aby sa oboznámili s obhajcami ľudských práv ako s dôležitým odborným zdrojom ako súčasťou ich povinnej starostlivosti v oblasti ľudských práv, keďže obhajcovia zohrávajú kľúčovú úlohu ako strážničky, obhajcovia a hlasy pre zainteresované strany.
 • Naliehajte štáty, aby zabezpečili, že nebudú bránené legitímne činnosti obhajcov ľudských práv.

Zameranie na pracovnú skupinu

Publikácie OHCHR. © OHCHRV tomto kontexte sa pracovná skupina rozhodla venovať pozornosť tejto problematike obhajcom ľudských práv a občianskemu priestoru a podniká aktivity na doplnenie a podporu úsilia ostatných vrátane:

 • Vytvoriť usmernenia pre štáty a podniky o opatreniach na ochranu a podporu obhajcov ľudských práv v súlade s hlavnými zásadami OSN pre obchod a ľudské práva.
 • Uľahčenie dialógu medzi zúčastnenými stranami s cieľom dosiahnuť koordinované úsilie.
 • Pomôžte identifikovať a podporovať príležitosti pre kolektívne akcie.

Usmernenie sa očakáva, že bude vydané v roku 2018. Bude založené na konzultáciách, ktoré sa konali v rokoch 2017-18, a podaniach prijatých v reakcii na otvorenú výzvu na vstupy. Pracovná skupina vydala diskusný dokument, ktorý má usmerňovať návrhy zainteresovaných strán: Diskusný dokument: identifikácia prvkov na usmernenie o ochrancoch ľudských práv a úloha podnikania

Pracovná skupina podniká tento projekt po konzultácii s osobitným spravodajcom pre obhajcov ľudských práv, ktorého  správa pre Valné zhromaždenie OSN v roku 2017 sa  zaoberala situáciou obhajcov ľudských práv, ktorá vyvolala obavy z dopadov na podnikanie.

 

Okrem toho Úrad OHCHR slúži ako sekretariát otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny pre nadnárodné korporácie a iné obchodné podniky v oblasti ľudských práv , ktorý bol zriadený na vypracovanie medzinárodne právne záväzného nástroja na reguláciu medzinárodných ľudských práv nadnárodných korporácií a iných obchodných podnikov.

Okrem toho OHCHR pracuje nepretržite s partnermi, ako je Úrad OSN pre globálne kompakty (a slúži ako „opatrovník“ zásad ľudských práv v rámci globálnej dohody ), OECD (najmä v súvislosti s usmerneniamipre mimovládne organizácie ), ILO (ktorá má tripartitný MNE ) a iné o vývoji nástrojov a usmernení pre spoločnosti a iné relevantné zainteresované strany o integrácii ľudských práv do sveta podnikania.

https://www.ohchr.org/EN/ISSUES/BUSINESS/Pages/BusinessIndex.aspx

Domorodé obyvateľstvo

Úrad aktívne prispieva do medzirezortnej podpornej skupiny pre domorodé otázky, najmä na zavedenie usmernení OSN o rozvojovej skupine pre otázky domorodého obyvateľstva. Vykonáva školenia o domorodých otázkach pre národné tímy OSN a prítomnosť v teréne OHCHR.

Úrad tiež buduje kapacitu medzi domorodými obyvateľmi, a to aj prostredníctvom svojho programu štipendií pre domorodých zástupcov, ktorý sa ponúka v štyroch jazykoch. Úrad navyše poskytuje služby správnej rady dobrovoľného fondu pre domorodé obyvateľstvo, ktorý pozostáva z piatich pôvodných zástupcov. Fond podporuje účasť predstaviteľov domorodých spoločenstiev a organizácií na výročných zasadaniach Expertného mechanizmu pre práva domorodého obyv ateľstva a Stáleho fóra o domorodých otázkach.

Okrem toho Úrad pomáha osobitnému spravodajcovi pre práva pôvodných obyvateľov a poskytuje sekretariát odbornému mechanizmu pre práva pôvodných obyvateľov vrátane organizácie jeho výročných zasadnutí.

 

Úrad vykonáva množstvo špecializovaných a regionálnych aktivít zameraných na presadzovanie práv domorodého obyvateľstva. Poskytuje podporu legislatívnym iniciatívam a sleduje tematickú prácu v otázkach, akými sú ťažobný priemysel a práva izolovaných domorodých obyvateľov.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/Pages/IndigenousPeoplesIndex.aspx

 

Expertný mechanizmus o právach domorodého obyvateľstva

mandát

 

Expertný mechanizmus poskytuje Rade pre ľudské práva odborné znalosti a rady týkajúce sa práv domorodého obyvateľstva, ako sa uvádza v Deklarácii OSN o právach domorodého obyvateľstva, a na požiadanie pomáha členským štátom pri dosahovaní cieľov deklarácie prostredníctvom podpory, ochrany a plnenia práv domorodého obyvateľstva.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx

 

Migrácia a ľudské práva

 

Globálna dohoda o migrácii

v septembri 2016 sa Valné zhromaždenie rozhodlo vytvoriť globálny kompakt pre bezpečnú, riadenú a pravidelnú migráciu.

Fáza rokovania (január – júl 2018)

Medzivládne rokovania o globálnej kompaktnej migrácii sa konajú v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku. Viac informácií nájdete na webovej stránke OSN .

 

SKLADOVACIA FÁZA (november – december 2017)

FÁZA KONZULTÁCIE (apríl – november 2017)

všetko veľmi podrobne:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/GlobalCompactforMigration.aspx

 

Práva nelegálnych migrantov:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/IrregularMigrants.pdf

 

Pravidelní a nelegálni migranti:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/RegularAndIrregular.pdf

 

Zásada nenavracania:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf

 

Zásada nenavracania podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv

Podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv princíp nenavracania zaručuje, že nikto by sa nemal vrátiť

do krajiny, v ktorej by čelili mučeniu, krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu a

 

ďalšie nenapraviteľné škody. Táto zásada platí pre všetkých migrantov vždy, bez ohľadu na migračný status.

 

Ako reagovať na potreby ochrany migrantov podľa zásady nenavracania? states

mať podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv právnu povinnosť dodržiavať zásadu nenavracania vrátane

aby sa zabezpečilo, že existuje celý rad praktických a ochranných mechanizmov založených na ľudských právach:

1. Mechanizmy posudzovania súvisiace so zásadou nenavracania. Štáty by mali zaviesť mechanizmy

a prideľovať zdroje na zabezpečenie toho, aby sa požiadavky na ochranu IHRL všetkých migrantov mohli posudzovať individuálne

a s náležitým procesom vrátane doplnenia mechanizmov určovania azylu.xii

2. Mechanizmy vstupu a pobytu súvisiace so zásadou nenavracania. Štáty by mali zaviesť mechanizmy

pre vstup a pobyt pre tých migrantov, ktorí nie sú schopní vrátiť sa pod IHRL, s cieľom zabezpečiť

zásada nenavracania, ako aj z iných dôvodov, ako je zabezpečenie rehabilitácie mučenia

a mali by sa vytvoriť legislatívne mechanizmy na udelenie právneho postavenia migrantom, ktorí sa nemôžu vrátiť do EÚ

formy dočasného, ​​dlhodobého alebo trvalého stavu.

xiv

Ďalšie informácie nájdete v časti:

OHCHR, Čo máme na mysli ochrana migrantov? (2018)

OHCHR, odporúčané zásady a usmernenia o ľudských právach na medzinárodných hraniciach (2014)

 

i ECtHR, Othman (Abu Qatada) proti Spojenému kráľovstvu, č. 8139/09, 17. januára 2012, bod 235, 258.

CIEĽ 8: Uložiť životy a vytvoriť koordinované medzinárodné úsilie o chýbajúcich migrantov

 zaviazať sa k vyhľadávaniu a záchranu operácií, ktoré dodržiavajú zásadu nenavracaniazákaz

hromadného vyhostenia a zabezpečiť ľudské práva, bezpečnosť a dôstojnosť zachránených osôb.

CIEĽ 11: riadiť hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom

 zaviazať sa zabezpečiť riadny proces na medzinárodných hraniciach a zaobchádzať so všetkými migrantmi v súlade

s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv vrátane zásady nenavracania.

CIEĽ 21: Spolupracovať na uľahčení bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj udržateľnosti

reintegrácie

 zaviazať sa k dodržiavaniu základnej zásady medzinárodného práva v oblasti ľudských práv o nenavracení

 

a zákaz kolektívneho vyhostenia.

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf

 

Tematická časť 5: pašovanie migrantov, obchodovanie s ľuďmi a súčasné formy otroctva vrátane primeranej identifikácie, ochrany a pomoci migrantom a obetiam obchodovania s ľuďmi

Globálne modely pašovania migrantov

Trendy v globálnych modeloch pašovania migrantov je ťažké posúdiť. Rozsah faktorov, ako napr

nedostatok pravidelných migračných kanálov, vysoké poplatky za víza, často zdĺhavé byrokratické postupy a

stále prísnejšie požiadavky na vstup, spolu s dopytom po rôznych príspevkoch

migranti a služby, ktoré poskytujú, môžu vytvoriť podmienky a stimuly pre migrantov

zapojiť služby pašerákov.

Aj keď nie sú k dispozícii dostatočné údaje na odhad globálnej miery pašovania migrantov,

Napríklad Europol odhadol, že 90% nelegálneho prekročenia hraníc do Európy

Únie do roku 2015 uľahčili pašeráci15

Migranti môžu byť tiež obeťami tajnej dohody medzi pašeráciami a miestnymi poskytovateľmi peňazí

pôžičky na zaplatenie za cestu a potom požiadať o rodinnú pôdu alebo majetok ako zábezpeku18

Okrem toho môžu

byť nepriaznivo ovplyvnené opatreniami na hraničné kontroly, ako sú napríklad nebezpečné postupy odpočúvania na mori19

U pašovaných migrantov môže byť vystavené riziku vydierania a zneužívania zo strany štátnych úradníkov, napríklad hraničných orgánov

alebo policajti, ktorí v niektorých prípadoch uľahčili pašovanie migrantov alebo prinajmenšom slepí

 

očakávajúc to za výmenu za úplatok alebo za podiel z vytvorených ziskov20

Niekoľko subjektov vrátane Globálnej migračnej skupiny (GMG) vypracovalo usmernenia

pomáhať štátom a iným zainteresovaným stranám chrániť migrantov, ktorí čelia zraniteľným situáciám,

 

situácie zneužívania, ktoré sa vyskytli pri využívaní pašerákov alebo vykorisťovateľských sprostredkovateľov23

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nekriminalizácia humanitárnych aktérov a pašovaných migrantov

Protokol o pašeráctve migrantov kriminalizuje iba také činy pašovania inej osoby

sa vykonávajú za finančný alebo iný materiálny zisk. Preto nie je základom trestného stíhania

osoby, ktoré uľahčujú nelegálny prechod cez hranice migrantov alebo utečencov z humanitárnych dôvodov alebo

na základe úzkych rodinných väzieb, na rozdiel od zisku alebo materiálneho zisku27

Protokol ďalej stanovuje

že štáty prijmú opatrenia na ustanovenie ako priťažujúce okolnosti opatrení, ktoré ohrozujú životy

 

alebo bezpečnosti migrantov alebo ich zlého zaobchádzania.

Protokol tiež stanovuje, že pašovaní migranti nie sú zodpovední za trestné stíhanie za to, že majú

boli pašované a že osobám, ktorých život alebo bezpečnosť sú ohrozené, by sa mala poskytnúť pomoc

ochrana. Protokol takisto uvádza, že nič v dokumente nesmie brániť štátom prijať

opatrenia proti osobe, ktorej správanie predstavuje trestný čin podľa jej vnútroštátneho práva. Napriek tomu opatrenia

 

kriminalizovať nelegálnu migráciu môže byť kontraproduktívne, pretože nemusia mať žiadny vplyv

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/Issuebrief5.pdf

 

Posilnenie reakcií na pašovanie migrantov:

• Otvoriť alebo diverzifikovať efektívne a dostupné pravidelné kanály migrácie vrátane včasnej rodiny

zjednotenie, mobilita pracovných síl na všetkých úrovniach zručností, vzdelávacie príležitosti a humanitárne

schémy prijímania. Posilniť šírenie informácií o týchto cestách.

• Preskúmať vnútroštátne právne a politické rámce s cieľom zabezpečiť:

o legislatíva a presadzovanie sú zamerané na aktivity organizovaných zločineckých skupín

profitovať a nekriminalizovať tých, ktorí podporujú migrantov za humanitárne alebo rodinné

dôvodov alebo migrantov, ktorí sa uchýlia do pašerákov alebo ktorí sú nútení pašovať iných.

o uprednostňovanie reakcií na zhoršený pašeráctvo, ktoré ohrozuje životy alebo bezpečnosť

migrantov alebo ich zneužívanie vrátane ich využívania.

Zlepšenie reakcií na obchodovanie s ľuďmi a súčasné formy otroctva:

• Zabezpečiť, aby obete obchodovania s ľuďmi a súčasné formy otroctva neboli trestné za trestné činy

 

spáchané ako priamy dôsledok, že boli obeťami týchto zločinov.

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/GlobalCompactforMigration.aspx

 

Kriminalizácia nelegálnej migrácie

Zatiaľ čo štáty majú zvrchované právomoci riadiť podmienky vstupu a pobytu na svojom území, musia

vždy s ohľadom na svoje záväzky v oblasti ľudských práv. Nepreukázalo sa, že kriminalizácia migrácie bráni alebo

vyriešiť neregulárny stav a týka sa praxe, ktorá vedie k viacerým porušeniam ľudských práv. Kriminalizácia

ľudí na základe ich migračného postavenia tiež posilňuje falošné a xenofóbne príbehy migrantov

sú zločinci alebo že samotná migrácia je hrozbou.

Migrácia nie je zločin Trestné právo je určené na potrestanie osôb, ktoré poškodzujú iných jednotlivcov alebo spoločnosť

veľký. Nepravidelný vstup a pobyt migrantom by sa nemali považovať za trestný čin, pretože samotná skutočnosť

prekročenie hranice alebo pobyt nepravidelne v krajine nie je zločinom proti osobám, majetku alebo národnej bezpečnosti

a nemalo by sa s nimi zaobchádzať ako také (A / HRC / 20/24, odsek 13, WGAD, Deliberation č. Pod medzinárodným ľudským

zákon o právach, kriminalizácia nelegálnej migrácie presahuje legitímne záujmy štátov pri ochrane ich

územiach a regulácii migrácie (A / HRC / 13/30, odsek 58). V rámci deklarácie z New Yorku členské štáty

dohodli sa na preskúmaní politík, ktoré kriminalizujú cezhraničný pohyb a že deti by nemali byť kriminalizované

o ich migračných statusoch (body 33 a 56). Migranti v neregulárnej situácii by sa nemali považovať za zločincov, alebo

 

ako národné alebo verejné bezpečnostné hrozby (A / HRC / 10/21, odsek 68). Kriminalizácia ľudí na základe ich migrácie

môže viesť k množstvu ďalších porušovaní ľudských práv vrátane diskriminačného profilovania, svojvoľného zatýkania a

zadržanie, oddelenie rodiny a neschopnosť prístupu k kritickej zdravotnej starostlivosti, bývaniu, vzdelaniu alebo iným právam. taký

prístupy ďalej tlačia migrantov, aby žili a pracovali v tieni spoločnosti a zvyšovali ich zraniteľnosť voči vykorisťovaniu

a zneužívania zo strany štátnych a súkromných aktérov. Pri absencii bezpečných ciest migrácie je mnoho migrantov

nútený vstúpiť a zdržiavať sa nepravidelne v krajinách určenia.

Využitie imigračného zadržiavania Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv ustanovuje, že každý má právo na slobodu a

bezpečnosť osoby a aby nikto nemohol byť svojvoľne zadržaný alebo zadržaný. (UDHR, článok 9, ICCPR, článok 9).

Zákaz svojvoľného zadržiavania je absolútnou a neodchylnou normou zvykového medzinárodného práva

(CCPR / C / GC / 35, odsek 66). Navyše kriminalizácia nelegálnej migrácie nie je legitímnym dôvodom na použitie

a často vedie k svojvoľnému zadržiavaniu (A / HRC / 7/4, odsek 53). Zadržanie v priebehu

konanie o kontrole prisťahovalectva nie je samo osebe svojvoľné, ale musí byť odôvodnené ako primerané, nevyhnutné a

primerané vzhľadom na individuálne okolnosti a opätovne posúdené v čase (CCPR / C / GC / 35, odsek 18).

Deti nesmú byť zadržiavané kvôli migračnej situácii ich rodičov alebo ich rodičov – zadržiavanie detí na základe

migrujúci status ich alebo rodičov je v rozpore so zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa, je zjavným porušením

(CRC / C / GC / 23, odsek 5) a môže predstavovať kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie s deťmi migrantov

(A / HRC / 28/68, odsek 80). Zásadne by preto malo byť zadržanie na účely kontroly migrácie

postupne zrušené (A / HRC / 13/30 / Add.1, odsek 58) a štáty by mali uprednostňovať

alternatívy, ktoré rešpektujú dôstojnosť migrantov a ľudské práva, zatiaľ čo ich imigračný status je vyriešený.

 

KRIMINALIZÁCIA NELEGÁLNEJ MIGRÁCIE NIE JE LEGITÍMNYM DOVODOM NA JEJ POUŽITIE A K SVOJVOĽNÉMU ZADRŽIAVANIU MIGRANTOV!

 

ZÁSADNE BY PRETO MALO BYŤ ZADRŽANIE NA ÚČELY KONTROLY MIGRÁCIE POSTUPNE ZRUŠENÉ!

 

Ďalšie informácie nájdete v časti:

Pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie, diskusia č. 5 o zbavení slobody migrantov

Výbor OSN pre práva dieťaťa a Výbor OSN pre migrujúcich pracovníkov, spoločný všeobecný komentár č. 4/23 z

detí v kontexte medzinárodnej migrácie

CIEĽ 11: riadiť hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom

 Zaviazať sa, že preskúma a zreviduje príslušné zákony a nariadenia, aby sa zaobchádzalo s neregulárnym vstupom a zostalo ako administratívne

trestný čin a zabezpečiť, aby sa sankcie, ktoré sa môžu uplatniť v iných súvisiacich konaniach

primerané, spravodlivé a plne v súlade s riadnym procesom a inými povinnosťami podľa medzinárodných

zákon.

CIEĽ 13: Imigračné zadržanie a alternatívy k zadržaniu

 Zabezpečiť, aby zadržanie nikdy nie je svojvoľné, vrátane toho, že je založené na legitímnom a výnimočnom

opatrenia v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti ľudských práv, ktoré sú nevyhnutné a primerané.

 pracovať na ukončení všetkých imigračných zadržaní a zakázať zadržiavanie detí na základe ich rodičov “

stav migrácie.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/CriminalisationIrregularImmigration.pdf

.

Zaujímavý rozbor Globálneho paktu o migrácii, tu je jasne videť o čo globalistom ide, a jasne to odhaľuje zradu všetkých, ktorí to presadzujú!

https://www.informer-slovensko.com/l/globalny-pakt-o-migracii-cely-text-rozbor/

 

CIEĽ 4: Zabezpečiť, aby všetci migranti mali doklad o právnej totožnosti a vyhovujúcu dokumentáciu

20. Zaväzujeme sa, že naplníme právo všetkých jednotlivcov na právnu identitu tým, že poskytneme všetkým našim štátnym príslušníkom dôkaz o štátnej príslušnosti a príslušnú dokumentáciu, ktoré umožnia štátnym a miestnym orgánom zistiť právnu identitu migranta pri vstupe, počas pobytu a pri návrate, ako aj zabezpečiť účinné postupy spojené s migráciou, efektívne poskytovanie služieb a zlepšiť bezpečnosť verejnosti. Ďalej sa zaväzujeme, že prostredníctvom vhodných opatrení zabezpečíme, aby mali migranti vydanú v každej fáze migrácie primeranú dokumentáciu a matričné dokumenty , ako sú osvedčenia o narodení, manželstve a úmrtí, ako prostriedok umožňujúci migrantom účinne uplatňovať svoje ľudské práva.

CIEĽ 5: Zvýšiť dostupnosť a flexibilitu ciest pre legálnu migráciu

 

21. Zaväzujeme sa prispôsobiť možnosti a cesty legálnej migrácie spôsobom, ktorý uľahčuje mobilitu pracovnej sily a dôstojnú prácu, čo odráža demografickú situáciu a realitu na trhu práce, optimalizuje možnosti vzdelávania, podporuje právo na rodinný život a reaguje na potreby migrantov v situácii zraniteľnosti, s cieľom rozšíriť a diverzifikovať alternatívy pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu.

Poznámka analytika:

//Štát svoju migračnú politiku bude musieť podriaďovať záujmom <nikým nevoleným> majiteľom súkromného sektora ekonomiky//

 

//To isté + sezónne práce + štát nebude môcť diskriminovať migrantov, to znamená rozhodovať sa s ktorej krajiny migrantov príjme a s ktorej nie//

 

Rozvíjať a posilňovať migráciu pracovnej sily

 

//Zákaz tvoriť svet v ktorom by migrácia nebola potrebná, ale robiť všetko pre to aby bola migrácia posilnená//

 

//O migrantoch už nebude môcť rozhodovať colná správa ale budú mať právo na riadny súd//

 

 • Vytvoriť prístupné a účelné postupy, ktoré uľahčujú prechod z jedného statusu do druhého a informovať migrantov o ich právach a povinnostiach, aby sa zabránilo tomu, že migranti sa dostanú do nezákonného postavenia v cieľovej krajine , aby sa znížila neistota statusu a súvisiace zraniteľnosti, ako aj aby sa umožnilo individuálne posúdenie statusu migrantov, vrátane tých, ktorí stratili zákonný status, bez obáv zo svojvoľného vyhostenia

//Migranti už nebudú môcť byť vracaný automaticky ale každý kto sa dostane na naše územie bude musieť byť individuálne vypočutý a posúdený//

 • ) Stavať na existujúcich postupoch na uľahčenie prístupu migrujúcich osôb s nezákonným statusom k individuálnemu posúdeniu, ktoré môže viesť k zákonnému statusu, od prípadu k prípadu a s jasnými a transparentnými kritériami, najmä v prípadoch, keď ide o deti, mládež a rodiny, ako možnosť na zníženie zraniteľnosti, ako aj k získaniu lepších poznatkov o obyvateľoch zo strany štátov

 

//To isté + povinnosť uľahčiť proces legalizácie migranta//

 • Vypracovať národné politiky a programy na zlepšenie národných reakcií, ktoré reagujú na potreby migrantov v situáciách zraniteľnosti, vrátane zohľadnenia príslušných odporúčaní Zásad a usmernení Globálnej migračnej skupiny, podporovaných Praktickými usmerneniami o ochrane ľudských práv migrujúcich osôb, ktoré sa ocitli v zraniteľnej situácií

 

//Národná migračná politika bude oficiálne podriadená „Globálnej migračnej skupine“//

CIEĽ 8: Zachraňovať životy a zaviesť koordinované medzinárodné úsilie v oblasti nezvestných migrantov

24. Zaväzujeme sa k medzinárodnej spolupráci pri záchrane životov a predchádzaní úmrtiam a zraneniam migrantov prostredníctvom individuálnych alebo spoločn&yacu te;ch pátracích a záchranných operácií, štandardizovaného zhromažďovania a výmeny dôležitých informácií za predpokladu kolektívnej zodpovednosti za ochranu života všetkých migrantov, v súlade s medzinárodným právom. Ďalej sa zaväzujeme identifikovať tých, ktorí zomreli alebo sa stali nezvestnými a uľahčiť komunikáciu s postihnutými rodinami.

 

//Povinnosť zabezpečiť bezpečnú cestu migrantov do nášho štátu + Povinnosť prebrať zodpovednosť za každého kto pri tejto ceste zomrel alebo sa zranil//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Vypracovať postupy a dohody o pátraní a záchrane migrantov s hlavným cieľom chrániť právo migrantov na život, ktoré podporujú zákaz kolektívneho vyhostenia, zaručujú právo na náležitý postup a individuálne posudzovania, zvyšujú kapacity prijímania a po moci a zabezpečujú, aby sa poskytovanie pomoci migrantom výlučne humanitárnej povahy nepovažovalo za nezákonné

//Proces vyhosťovania bude náročný a drahý + Ak sa rozhodnú finančne mocné osoby sponzorovať život migrantov v určitom štáte takým spôsobom aby si daný migranti nemuseli na seba zarábať poctivou prácou, tak štát tomu nebude môcť brániť + taktiež nebude môcť byť postihované sponzorovanie migrantov na ich ceste//

 • ) Prehodnotiť vplyvy politík a zákonov súvisiacich s migráciou, aby sa zabezpečilo, že tieto nezvyšujú alebo nespôsobujú riziko, že migranti sa budú stávať nezvestnými, a to aj identifikovaním nebezpečných tranzitných trás, ktoré používajú migranti, spoluprácou s ostatnými krajinami, ako aj príslušnými zainteresovanými stranami a medzinárodnými organiz&aac ute;ciami s cieľom identifikovať kontextuálne riziká a zaviesť mechanizmy na predchádzanie takým situáciám a reagovať na ne, s osobitným dôrazom na deti migrantov, najmä bez sprievodu alebo oddelené

 

//Znovu povinnosť zabezpečiť bezpečnú cestu migrantov do nášho štátu//

CIEĽ 9: Posilniť nadnárodnú reakciu na pašovanie migrantov

25. Zaväzujeme sa zintenzívniť spoločné úsilie pri predchádzaní a boji proti pašovaniu migrantov prostredníctvom posilnenia kapacít a medzinárodnej spolupráce s cieľom predchádzať, vyšetrovať, stíhať a trestať pašovanie migrantov, aby sa ukončila beztrestnosť prevádzačských sietí. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť, aby migranti nepodliehali t restnému stíhaniu za to, že boli predmetom pašovania, bez ohľadu na prípadné stíhanie za iné porušenia vnútroštátnych právnych predpisov. Taktiež sa zaväzujeme identifikovať pašovaných migrantov, aby sme chránili ich ľudské práva, pričom zohľadníme osobitné potreby žien a detí a pomôžeme najmä migrantom, ktorí sú predmetom pašovania za priťažujúcich okolností v súlade s medzinárodným právom.

 

//Migranti sa už nebudú musieť obávať nelegálne prekročiť hranicu stačí keď budú mať zo sebou pašeráka//

 • pričom sa uznáva, že pašovaní migranti by sa mohli stať obeťami obchodovania s ľuďmi, preto vyžadujú primeranú ochranu a pomoc

 

//Ak budú mať zo sebou pašeráka tak ich ochrana bude zosilnená + automaticky sa predpokladá že by mohlo ísť o obchodovanie s ludmi, to znamená že migrant to nebude musieť dokazovať ale štát to bude musieť vyvracať//

 • Zabezpečiť migrantom, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi, ochranou a pomoc, ako sú opatrenia na fyzické, psychologické a soci&a acute;lne zotavenie, ako aj opatrenia, ktoré im umožňujú v opodstatnených prípadoch zostať v krajine určenia dočasne alebo natrvalo, sprostredkovať pre obete prístup k spravodlivosti vrátane nápravy a kompenzácie v súlade s medzinárodným právom

 

//Pokým sa štátu nepodarí vyvrátiť že daný migrant (ktorému pomáhal pašerák) neni obeťou obchodovania s ludmi tak mu musí poskytovať psychologickú a fyzickú pomoc//

CIEĽ 11: Spravovať hranice integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom

27. Zaväzujeme sa spravovať naše národné hranice koordinovaným spôsobom, podporovať bilaterálnu a regionálnu spoluprácu, zabezpečiť bezpečnosť pre štáty, spoločenstvá a migrantov a uľahčiť bezpečný a legálny cezhraničný pohyb osôb a zároveň predchádzať ilegálnej migrácii. Ďalej sa zaväzujeme implementovať politiky spravovania hraníc, ktoré rešpektujú národnú zvrchovanosť, právny štát, záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, ľudské práva všetkých migrantov bez ohľadu na ich migračný status a sú nediskriminačné, zohľadňujúce rodové hľadisko a sú prispôsobené potrebám detí.

 

//Ak budú hraničné kontroly príliš zložité a časovo náročné je to porušenie tohto dokumentu//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Posilniť medzinárodnú, regionálnu a medziregionálnu spoluprácu pri správe hraníc, so zreteľom na osobitnú situáciu tranzitných krajín, o náležitú identifikáciu, včasné a efektívne postúpenie, pomoc a primeranú ochranu migrantov v zraniteľných situáciách na medzinárodných hraniciach alebo v ich blízkosti, v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, prijatím celoštátnych prístupov, vykonávaním spoločných cezhraničných školení a podporou opatrení na budovanie kapacít

 

//Štát bude musieť vynakladať prostriedky nie len na správu svojej hranice ale aj dbať na to aby boli medzinárodné územia/moria bezpečné pre prípadných migrantov ktorý sa rozhodnú tade migrovať//

CIEĽ 12: Posilniť istotu a predvídateľnosť migračných postupov pre vhodný skríning, posúdenie a postúpenie

28. Zaväzujeme sa k zvýšeniu právnej istoty a predvídateľnosti migračných postupov rozvíjaním a posilňovaním účinných mechanizmov založených na ľudských právach na primeraný a včasný skríning a individuálne hodnotenie všetkých migrantov s cieľom určiť a uľahčiť prístup k príslušným pr ocesom postúpenia v súlade s medzinárodným právom.

 

//Znovu povinnosť pracne hodnotiť každého jedného migranta zvlášť, čo znemožní okamžité vracanie veľkých skupín migrantov ktorý prekročia hranicu//

 • Vypracovať a uskutočňovať regionálne a nadregionálne odborné školenia zamerané na oblasť ľudských práv a traumu pre pracovníkov prvého kontaktu a vládnych predstaviteľov, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, pracovníkov pohraničnej stráže, konzulárnych zástupcov a súdnych orgánov, s cieľom uľahčiť a štandardizovaťidentifikáciu a postúpenie, ako aj primeranú pomoc a poradenstvo kultúrne citlivým spôsobom, pre obete obchodovania s ľuďmi, migrantov v zraniteľných situáciáchvrátane detí, najmä tých, ktorí sú bez sprievodu alebo sú odlúče né, a osoby postihnuté akoukoľvek formou vykorisťovania a zneužívania súvisiaceho s pašovaním migrantov priťažujúcich okolností

 

//Všetci pohraničníci budú musieť vedieť ako zaobchádzať s migrantami kultúrne citlivým spôsobom a ak sa daný pohraničníci nebudú správať dostatočne citlivo môže to byť hodnotene ako ich profesionálne zlyhanie a dôvod na vyhodenie zo zamestnania//

Ďalej sa zaväzujeme, že budeme uprednostňovať neväzobné alternatívy zadržiavania, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom, a aby sa pri každom zadržiavaní migrantov uplatňoval prístup založený na ľudských právach, kedy väzba je použitá len ako posledná možnosť.

 

//Migrantovi ktorého totožnosť neni známa a môže byť potenciálnym teroristom alebo prenášačom smrteľných chorôb by nemala byť odoprená sloboda voľného pohybu?//

 • uľahčenia prístupu k bezplatnému alebo cenovo dostupnému právnemu poradenstvu a pomoci kvalifikovaného a nezávislého právnika, ako aj prístupu k informáciám a právu na pravidelné preskúmanie príkazu na zadržanie

//Každému migrantovi bude musieť byť poskytnutý právnik, ktorý bude musieť byť pre daného migranta cenovo dostupný//

 • ) Zabezpečiť, aby všetci migranti, ktorí sú zadržiavaní, boli informovaní o dôvodoch zadržania v jazyku, ktor&eacu te;mu rozumejú, a uľahčiť uplatňovanie ich práv, vrátane bezodkladnej komunikácie s príslušnými konzulárnymi alebo diplomatickými misiami, zákonnými zástupcami a rodinnými príslušníkmi v súlade s medzinárodným právom a zárukami náležitého postupu

 

//Každý migrant bude mať právo na tlmočníka//

 • ako minimum bude poskytnutý prístup k potravinám, základná zdravotná starostlivosť, právna orientácia a pomoc, informácie a komunikácia, ako aj adekvátne ubytovanie, v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv

 

//Migrant si nebude musieť zarábať poctivcov prácou tak ako nemigrant aj keby mu pracovnú príležitosť daný štát vytvoril, ale migrantovi to všetko bude musieť byť poskytnuté bez ohľadu na to či pracuje alebo nie//

CIEĽ 15: Poskytnúť prístup k základným službám pre migrantov

 

31. Zaväzujeme sa zabezpečiť, aby všetci migranti, bez ohľadu na ich migračný status, mohli uplatňovať svoje ľudské práva prostredníctvom bezpečného prístupu k základným službám.

//To isté + migrant bude mať nárok na ďalšie služby bez ohľadu na to či pracuje alebo pracovať odmieta a rozhodol sa žiť parazitickým spôsobom//

 • Zriadiť alebo poveriť nezávislé inštitúcie na národnej alebo miestnej úrovni, ako sú národné inštitúcie pre ľudské práva, prijímaním, vyšetrovaním a monitorovaním sťažností týkajúcich sa situácií, v ktorých je prístup migrantov k základným službám systematicky odopieraný alebo sťažovaný, uľahčiť prístup k náprave a pracovať smerom k zmene v praxi

//Štát bude musieť financovať „nezávislé“ inštitúcie ktoré nebudú pod kontrolou štátu ale niekoho iného a ktoré budú riešiť sťažnosti migrantov na daný štát ktorý migrantov prijal//

 • ) Začleniť zdravotné potreby migrantov do vnútroštátnych a miestnych politík a plánov v oblasti zdravotnej starostlivosti, napríklad posilnením kapacít poskytovania služieb, uľahčením dostupného a nediskriminačného prístupu, obmedzením komunikačných prekážok a vzdelávaním poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o kultúrne citlivých službách, aby sa celkovo podporilo fyzické a duševné zdravie migrantov a spoločenstiev, a to aj pri zohľadnení príslušných odporúčaní z Rámca priorít SZO a hlavných zásad na podporu zdravia utečencov a migrantov

 

//Doktori a sestričky budú musieť vedieť ako zaobchádzať s migrantami „kultúrne citlivým spôsobom“, ak sa nebudú správať dostatočne citlivo môže to byť hodnotene ako ich profesionálne zlyhanie a dôvod na vyhodenie zo zamestnania//

 • Zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie pre deti a mládež migrantov, ako aj uľahčiť prístup k možnostiam celoživotného vzdelávania, a to aj posilnením kapacít vzdelávacích systémov a uľahčením nediskriminačného prístupu k rozvoju v ranom detstve, formálnemu vzdelávaniu, neformálnym vzdelávacím programom pre deti, pre ktoré je formálny systém nedostupný, vzdelávanie na pracovisku a odborné vzdelávanie, technické vzdelávanie a jazykové vzdelávanie, ako aj podporu partnerstiev so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré môžu podporiť toto úsilie

 

//Štát bude musieť zabezpečiť migrantom rôzne typy vzdelávania//

 • Pracovať na inkluzívnych trhoch práce a plnej účasti migrujúcich pracovníkov vo formálnej ekonomike, uľahčením prístupu k dôstojnej práci a zamestnaniu, pre ktoré sú najviac kvalifikovaní, v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi požiadavkami trhu práce a pon ukou zručností

//Ekonomika štátu má byť už od základu budovaná tak aby sa spoliehala na zahraničnú pracovnú silu//

 • Podporovať multikultúrne aktivity prostredníctvom športu, hudby, umenia, kulinárskych festivalov, dobrovoľníctva a iných spoločenských podujatí, ktoré uľahčiavzájomné porozumenie a uznanie kultúr prisťahovalcov a kultúr prijímajúcich spoločenstiev

 

//Záväzok financovať propagandu na vynucovanie súhlasu domáceho obyvateľstva s kultúrou prisťahovalcov//

 • Zaviesť, uplatňovať alebo zachovávať právne predpisy, ktoré postihujú trestné činy z nenávisti a < span style=“-webkit-tap-highlight-color: transparent !important; font-weight: bold; box-sizing: border-box;“>zločiny z nenávisti zamerané na migrantov, a vyškoliť orgány činné v trestnom konaní a ostatných verejných činiteľov, aby dokázali identifikovať, zabrániť a reagovať na takéto zločiny a iné násilné činy zamerané na migrantov, ako aj poskytovať zdravotnú, právnu a psycho-sociálnu pomoc obetiam
 • Podporovať nezávislé, objektívne a kvalitné spravodajstvo médií, vrátane informácií na internete, a to aj prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania profesionálov v oblasti médií v otázkach a terminológii súvisiacich s migráciou, investovaním do etických štandardov mediálneho spravodajstva a reklamy a zastavením prideľovania verejných finančných prostriedkov alebo materiálnej podpory médiám, ktoré systematicky propagujú neznášanlivosť, xenofóbiu, rasizmus a iné formy diskriminácie voči migrantom pri plnom rešpektov aní slobody médií

//Záväzok financovať propagandu na vynucovanie súhlasu domáceho obyvateľstva s politikou prijímania migrantov//

 • ) Vytvoriť mechanizmy na prevenciu, odhaľovanie a reakciu na rasové, etnické a náboženské profilovanie migrantov zo strany verejných orgánov, ako aj systematické prípady neznášanlivosti, xenofóbie, rasizmu a všetkých ďalších viacnásobných a prierezových foriem diskriminácie v spolupráci s národnými inštitúciami pre ľudské práva, vrátane sledovaním a zverejňovaním analýz trendov a zabezpečením prístupu k účinným mechanizmom podávania sťažností a nápravy

//Migranti nebudú môcť byť rozdeľovaný podľa etnickej či náboženskej príslušnosti + budú trestané akékoľvek prejavy odporu proti migrantom, pretože to môže byť považované za prejav neznášanlivosti či diskriminácie//

 

//Nemal by byť zločin trestaný bez ohľadu na to či je páchaný z nenávisti alebo nie?//

 • Podporovať kampane na zvyšovanie povedomia zamerané na komunity pôvodu, tranzitu a cieľovej krajiny s cieľom informovať verejnosť o pozit&i acute;vnych prínosochbezpečnej, usporiadanej a legálnej migrácie na základe dôkazov a faktov a ukončiť rasizmus, xenofóbiu a stigmatizáciu voči všetkým migrantom

//Podpora kampaní ktoré budú informovať o pozitívach migrácie, ale o negatívach nie//

 • ) Zapojiť migrantov, politických, náboženských a komunitných predstaviteľov, ako aj pedagógov a poskytovateľov služieb, aby odhaľovali a zabraňovali prejavom neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbie a iných foriem diskriminácie migrantov a diaspór a podporovali aktivity v miestnych spoločenstvách na podporu vzájomného rešpektu, vrátane v kontexte volebných kampaní

 

//Na pedagógov, podnikateľov a politikov počas volebných kampaní bude vyvíjaný tlak aby bojovali proti xenofóbie (xenofóbia = strach z niečoho nového alebo strach z nepoznaného. Ale na druhej strane je tu otázka či sa dá považovať človek ktorý sa nebojí realizovať činnosť o ktorej nič nevie za psychicky normálneho. Keďže každý normálny človek pred tým ako ide vykonať nejakú činnosť tak sa ju snaží spoznať a zistiť aký bude mať daná činnosť v plyv na neho a jeho okolie. A to platí aj pre neznámych ludí, že pred tým ako sa rozhodnem pustiť ich do domu tak ich chcem najprv spoznať)//

CIEĽ 18: Investovať do rozvoja zručností a uľahčiť vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácií a kompetencií

34. Zaväzujeme sa investovať do inovatívnych riešení, ktoré uľahčia vzájomné uznávanie zručností, kvalifikácií a kompetencií migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností a podporovať rozvoj zručností založených na dopyte s cieľom optimalizovať zamestnateľnosť migrantov na formálnych trhoch práce v cieľových krajinách a v krajinách pôvodu po návrate, ako aj zabezpečiť dôstojnú prácu v pracovnej migrácii.

 

//Záväzok štátu poskytovať pomoc migrantovi aj po návrate domov//

 • podporovať rozvoj zručností pracovníkov v krajinách pôvodu a migrantov v cieľových krajinách so zámerom pripraviť stážistov na zamestnanie na pracovných trhoch všetkých zúčastnených krajín

 

//Záväzok pripravovať obyvateľov iných krajín na emigráciu za prácou do nášho štátu//

 • Zapojiť sa do bilaterálnych partnerstiev a programov v spolupráci s príslušnými zainteresovanými stran ami, ktoré podporujú rozvoj zručností, mobilitu a obeh, ako sú študentské výmenné programy, štipendiá, odborné výmenné programy a stáže alebo učňovské programy, ktoré zahŕňajú možnosti pre príjemcov po úspešnom dokončení týchto programov uchádzať sa o zamestnanie a zapojiť sa do podnikania

//Podporovať zahraničných študentov k emigrácií na Slovensko//

 • ) Spolupracovať so súkromným sektorom a zamestnávateľmi s cieľom sprístupniť migrujúcim ľuďom na všetkých stupňoch zručností ľahko prístupné a rodové hľadisko zohľadňujúce on-line programy rozvoja zručností a iné vhodné programy, vrátanepredbežnej a špecifickej jazykovej odbornej prípravy, odbornej prípravy na pracovisku a prístupu k pokročilým vzdelávacím programom s cieľom zvýšiť ich možnosť zamestnania v odvetviach s dopytom po práci založenej na znalostiach dynamiky trhu práce v priemysle, najmä na podporu hospodárskeho posilnenia postavenia žien

 

//Záväzok poskytovať migrantom jazykové a iné vzdelávacie programy//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Zabezpečiť úplnú a účinnú implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoja a Akčnej agendy z Addis Abeby tým, že budeme podporovať a sprostredkovať pozitívne účinky migrácie na realizáciu všetkých cieľov udržateľného rozvoja

//Záväzok vynakladať úsilie na podporu pozitívnych účinkoch migrácie aby následne mohli byť propagované pred domácim obyvateľstvom//

 • ) Integrovať migráciu do plánovania rozvoja a sektorových politík na miestnej, národnej, regionálnej a celosvetovej úrovni s prihliadnutím na relevantné existujúce politické usmernenia a odporúčania, ako napríklad príručku Globálnej migračnej skupiny (GMG) o presadzovan&i acute; migrácie do plánovania rozvoja s cieľom posilniť súdržnosť politík a účinnosť rozvojovej spolupráce

 

//Štátne plány budú musieť počítať z migrantami čo môže spôsobyť že na to aby mohli byť tieto plány bez problémov realizované bude treba dodržať migráciu ktorá bola naplánovaná inak plán nebude úspešný//

 • Uľahčiť príspevky migrantov a diaspór do ich krajín pôvodu, vrátane vytvorenia alebo posilnenia vládnych štruktúr alebo mechanizmov na všetkých úrovniach, ako sú špecializované úrady diaspóry alebo kontaktné miesta, poradné rady vlád pre diaspóru, a by zohľadnili potenciál migrantov a diaspór v migračnej a rozvojovej politike, ako aj na kontaktných miestach diaspóry na diplomatických alebo konzulárnych misiách

//Migranti budú môcť bez problémov odvádzať produkciu do svojho domovského štátu namiesto do štátu ktorý ich prijal//

 • ) Vypracovať cielené podporné programy a finančné produkty, ktoré uľahčia investície a podnikanie migrantov a diaspóry, a to aj poskytovaním administratívnej a právnej podpory pri zakladaní podnikov, poskytnutím primeraného základného kapitálu, vytvorením dlhopisov pre diaspóru a fondov rozvoja diaspóry, investičných fondov a organizovania špecializovaných veľtrhov

 

//Pokiaľ podnikateľ nebude občanom štátu ale bude migrantom či členom diaspóry bude mu garantované poskytnutie právneho poradenstva a finančnej podpory pri podnikaní//

 • Poskytovať ľahko dostupné informácie a poradenstvo, vrátane digitálnych platforiem, ako aj prispôsobené mechanizmy na koordinovanú a účinnú finančnú, dobrovoľnú alebo filantropickú účasť migrantov a diaspór, najmä pri humanitárnych núdzových situáciách v ich krajinách pôvodu vrátane zapojenia konzulárnych misií

//Predpokladá sa že migranti nebudú integrovaný ale budú tvoriť zvláštne diaspóry a za svoj štát nebudú považovať krajinu ktorá ich prijala ale tú z ktorej pochádzajú. A bude im umožnené túto krajinu podporovať finančne//

 • ) Umožniť politickú účasť a angažovanosť migrantov v krajinách pôvodu, vrátane mierových procesov a procesov zmierenia, vo voľbách a politických reformách, ako napríklad vytvorením hlasovacích registrov pre občanov v zahraničí a parlamentným zastúpením v súla de s vnútroštátnymi právnymi predpismi

 

//Znovu sa predpokladá že sa migranti nebudú integrovaný do štátu ktorý ich prijal ale budú sa aj naďalej považovať za súčasť domovského štátu a politického procesu v tomto štáte//

 • Spolupracovať s ostatnými štátmi, súkromným sektorom a zamestnávateľskými organizáciami s cieľom umožniť migrantom a diaspóram, najmä tým vo vysoko technických odboroch a po ktorých je vysoký dopyt, vykonávať niektoré z ich profesionálnych aktivít a zapojiť sa do transferu vedomostí v ich domovských krajináchbez toho, aby nevyhnutne stratili zamestnanie, štatút pobytu alebo získané sociálne dávky

//Taktiež bude musieť byť migrantovi umožnené predávať informácie z vysokotechnologických oblastí štátu ktorý migranta prijal do svojho domovského štátu//

· ) Budovať partnerstvá medzi miestnymi orgánmi, miestnymi spoločenstvami, súkromným sektorom, diaspórami, združeniami rodného mesta a organizáciami migrantov s cieľom podporiť prenos vedomostí a zručností medzi krajinami ich pôvodu a krajinami cieľa, vráta ne mapovania diaspór a ich zručností ako prostriedku na udržanie spojenia medzi diaspórami a ich krajinou pôvodu

 

//Tu autori jasne priznávajú že nechcú jednotnú spoločnosť ale spoločnosť rozdelenú na rôzne diaspóry aj napriek tomu že v „Cieli 16“ píšu : „Zaväzujeme sa k podpore inkluzívnej a súdržnej spoločnosti… … plne integrovaní migranti majú lepšiu pozíciu, aby prispeli k prosperite“//

podporiť finančnú gramotnosť a začlenenie migrantov a ich rodín prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy

 

//Štát bude mať povinnosť školiť migrantov z finančnej gramotnosti//

 • V spolupráci s bankovým sektorom zabezpečiť prístup a vývoj bankových riešení a finančných nástrojov pre migrantov, vrátane domácností s nízkymi príjmami a domácností so ženou v pozícii živiteľky, ako sú bankové účty, ktoré umožňu jú priame vklady zamestnávateľov, sporiace účty, pôžičky a úvery

 

//Štát si nebude môcť vytvoriť vlastné finančné nástroje ale bude nútený spolupracovať s bankármi//

CIEĽ 21: Spolupracovať na uľahčení bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj na udržateľnej reintegrácii

37. Zaväzujeme sa uľahčiť a spolupracovať na bezpečnom a dôstojnom návrate a zaručiťdodržiavanie náležitého postupu, individuálne posúdenie a účinný prostriedok nápravy dodržiavaním zákazu kolektívneho vyhostenia a vrátenia migrantov, keď existuje skutočné a predvídateľné riziko smrti, mučenia a iného krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo inej nenapraviteľnej ujmy, v súlade s našimi povinnosťami podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv. Ďalej sa zaväzujeme zabezpečiť, aby naši štátni príslušníci boli riadne prijatí a navracaní pri plnom rešpektovaní ľudského práva na návrat do vlastnej krajiny a povinnosti štátov prijať svojich vlastných štátnych príslušníkov. Zároveň sa zaväzujeme vytvoriť priaznivé podmienky  pre osobnú bezpečnosť, posilnenie hospodárskeho postavenia, začlenenie a sociálnu súdržnosť v spoločenstvách s cieľom zabezpečiť udržateľnosť reintegrácie migrantov po návrate do ich krajín pôvodu.

//Záväzok štátu postarať sa o migrantov aj keď daný štát opustia + zodpovednosť za riziko ak migranti utrpia nenapraviteľnú ujmu + záväzok štátu vytvárať priaznivé podmienky v cudzích štátoch do ktorých sa migranti vracajú//

 • Podporovať programy návratov a reintegrácie zohľadňujúce rodové hľadisko a prispôsobené potrebám detí, ktoré môžu zahŕňať právnu, sociálnu a finančnú podporu, zaručujúc, že všetky návraty v rámci takýchto dobrovoľných programov sa skutočne uskutočnia na základe slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu migranta, a aby vracajúci sa migranti dostali pomoc v procese ich opätovného začlenenia prostredníctvom účinných partnerstiev vrátane toho, aby sa po návrate do krajiny pôvodu nestali vysídlencami

 

//Bez súhlasu migranta nebude možná deportácia//

 • Zabezpečiť, aby návrat migrantov, ktorí nemajú legálne právo na pobyt na území iného štátu, je bezpečný a dôstojný, nasleduje po individuálnom posúdení, a je vykonávaný príslušnými orgánmi prostredníctvom rýchlej a účinnej spolupráce medzi krajinami pôvodu a cieľa a ktorý umožňuje aby všetky príslušné opravné prostriedky mohli byť vyčerpané, v súlade so zárukami náležitého postupu a inými povinnosťami podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv

 

//Migrant bude môcť byť vrátený až po súhlase krajiny z ktorej prišiel alebo do ktorej ide//

CIEĽ 22: Zaviesť mechanizmy prenositeľnosti nárokov na sociálne zabezpečenie a získaných výhod

38. Zaväzujeme sa pomôcť migrujúcim pracovníkom na všetkých úrovniach zručností získať prístup k sociálnej ochrane v cieľových krajin&aacu te;ch a profitovať z prenosnosti uplatniteľných nárokov na sociálne zabezpečenie a získať výhody v krajinách ich pôvodu alebo keď sa rozhodnú začať pracovať v inej krajine.

//Štát bude mať povinnosť zabezpečiť všetky výhody pre migranta a následne tieto výhody zachovať aj po návrate migranta do domovskej krajiny//

Nasledujúce opatrenia slúžia k plneniu tohto záväzku:

 • ) Vytvoriť alebo zachovať nediskriminačné vnútroštátne systémy sociálnej ochranyvrátane základov sociálnej ochrany pre štátnych príslušníkov a migrantov v súlade s odporúčaním Medzinárodnej organizácie práce č. 202 o národných minimálnych mierach sociálnej ochrany

 

//Pri poskytovaní sociálnych výhod nebude môcť byť rozlišované či ide o migranta alebo občana štátu//

 • Uzatvárať recipročné dvojstranné, regionálne alebo mnohostranné dohody o sociálnom zabezpečení ; týkajúce sa prenosnosti získaných výhod/dávok pre migrujúcich pracovníkov na všetkých úrovniach zručností, ktoré odkazujú na príslušné minimálne úrovne sociálnej ochrany v jednotlivých štátoch, príslušné nároky na sociálne zabezpečenie a dávky/zaopatrenia, ako sú dôchodky, zdravotná starostlivosť alebo in é zarobené pôžitky alebo začleniť takéto dávky/zaopatrenia do iných príslušných dohôd, ako sú dohody o dlhodobej a dočasnej migrácii pracovných síl

 

//Migrant bude mať nárok na dôchodky alebo iné zaopatrenia aj po návrate do svojej krajiny, čo môže pôsobiť ako vábnička pre ďalších migrantov keďže rozdiely dôchodkov medzi európskymi a africkými štátmi sú značné//

CIEĽ 23: Posilniť medzinárodnú spoluprácu a globálne partnerstvá pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu

a uznávajúc, že všetci sme krajinami pôvodu, tranzitu a cieľa. 

//Štát sa zaväzuje byť krajinou tranzitu a cieľa pre migrantov//

Globálnej platformy poznatkov ako okamžite prístupného otvoreného zdroja údajov, ktorá bude:

· slúžiť ako úložisko existujúcich dôkazov, postupov a iniciatív

 

//Všetky informácie o plnení migračných záväzkov jednotlivými štátmi budú ukladané a kontrolované//

.

Na obzore už aj ďalší pakt:

„Ešte nie je podpísaný prvý Globálny pakt o migrácii a už je na stole jeho pokračovanie

Tak ako aj v prvom prípade paktu o globálnej migrácii a jej riadenia, bol aj ďalší pakt OSN vypracovaný v tajnosti a bez znalosti verejnosti.

 

Tento pakt dopĺňa a rozširuje právo prvého paktu…

 

Celý tento pakt je opätovne v duchu vítania a najmä prerozdeľovania záujemcov z rozličných krajín sveta o lepší život v Európe. Kvalitatívny rozdiel oproti prvému paktu spočíva ale v tom, že v prípade utečencov sa otvorene plánuje tzv. Resettlement, teda presídľovanie tzv. utečencov do iných krajín a vytvoriť im v cieľovej destinácii tie isté podmienky, za akých žijú pôvodní obyvatelia a vo veľa prípadoch ešte lepšie.

 

V praxi to znamená, že táto kategória ľudí sa už ani nebude musieť unúvať vydať sa na náročnú cestu do „vyvolenej“ krajiny, ale tieto si ich budú odoberať v utečeneckých táboroch a dopravovať k sebe na vlastné náklady. Ako to už v praxi funguje nám predvádza opäť Nemecko, ktoré prijme takýmto spôsobom v tomto a budúcom roku 10 900 utečencov (podľa WELT ).

 

Nemeckí politici chlácholajú a snažia sa zmeniť odpor absolútnej väčšiny obyvateľov voči globálnym paktom argumentom, podľa ktorého podpísaním paktov dostane Nemecko do rúk možnosť „upozorniť“ iné štáty na ich povinnosti ohľadne migrantov a utečencov a ich prerozdeľovania.

 

Tiež je potrebné upozorniť na fakt, že tak ako aj pri prvom globálnom pakte, bude určené grémium OSN, ktoré bude plnenie povinností z paktu monitorovať a kontrolovať.  Takže len toľko k nezáväznosti.

 

Na splnenie tohto kritéria ale určite nie je potrebný ďalší ominózny nedemokratický a štátnu suverenitu likvidujúci globálny pakt. V prípade potreby je postačujúce sa odvolať na existujúce azylové zákony, medzinárodné dohody a ochranné opatrenia, ktoré sú vybudované a osvedčené  vo všetkých vyspelých krajinách sveta.“

https://www.hlavnespravy.sk/este-nie-je-podpisany-prvy-globalny-pakt-o-migracii-uz-je-na-stole-jeho-pokracovanie-ako-globalny-pakt-o-utecencoch/1585338

 

 

.

Aj mnohí novinári podporovali Hitlera. Akí to boli ľudia? Neboli nacisti?

28.05.2024

Novinári mu robili propagandu a vydávali absolútne zlo za dobro. A pritom pracovali pre nacizmus. Máte z týchto slov dojem, že ich neprirovnávam k nacistom? Tu máte dôkaz, že ich neprirovnávam a je to len moja slobodná tvorba: Denník N Newsfilter 27.5.: V Markíze sa píše história. Prítomní sú hrdinovia aj kolaboranti „Šimečka pritom Fica k Hitlerovi [...]

Každý deň čítam, ako sa ich nadutí hlupáci – ich vraj intelektuálni čitatelia, rozčuľujú, že či nás majú vychovávať!

25.05.2024

Mám tu veľa materiálu o manipuláciách denníkov SME a N za minulé dni, to by som mohla písať aj tri články denne. Ale nechce sa mi pokračovať, tak rovno prejdem na celkový dojem z ich čitateľov, ktorým sa obyčajne nevenujem, len keď som chcela ukázať, aký účinok majú na nich novinári. Každý deň čítam, ako sa ich nadutí hlupáci – ich vraj intelektuálni [...]

Aby ste mali predstavu o IQ čitateľov na Denníku N

24.05.2024

Šnídl ich takto očividne manipuluje a výraz na jeho čitateľov, že sú len ovce, je slabý. To je nedostatočná rozumová činnosť! Atentátnik a Slovenskí branci na videu: nesedí Kaliňákova verzia o pacifistovi, ktorého zradikalizovali až médiá [...]

Peter Pellegrini

Prieskum SANEP o dôvere k politikom: Len jednému viac ľudí dôveruje ako nedôveruje

30.05.2024 07:00

Zuzana Čaputová je stále v prvej trojke politikov s najväčšou dôverou, Ivan Korčok je na tom lepšie ako Michal Šimečka, vyplýva z prieskumu SANEP-u.

Európsky parlament / EP /

Prieskum SANEP po atentáte: Kto má najväčšiu šancu dostať sa do europarlamentu? Hore je to tesné

30.05.2024 07:00

Poslancov zo Slovenska do Európskeho parlamentu by podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP poskladalo šesť politických strán.

Ruský útok, Charkov, požiar, hasiči, vojna na Ukrajine, hypermarket

ONLINE: Charkov bol opäť pod paľbou, bilancia úderu zo soboty sa vyšplhala na 19 mŕtvych

30.05.2024 06:10, aktualizované: 08:29

Ruská armáda opätovne zaútočila na Charkov, vypálila naň najmenej osem striel.

Litva, NATO

Rusi testujú hranice NATO v Pobaltí. Čo urobí Západ?

30.05.2024 06:00

Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2016 vyhlásil, že sám nevie, kde sa končia hranice Ruska. Zároveň povedal, že to bol vtip. Smeje sa ešte niekto?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,515
Celková čítanosť: 5584955x
Priemerná čítanosť článkov: 3686x

Autor blogu

Kategórie