Založ si blog

Pri väčšine žien však vôbec nevieme, prečo vlastne idú na potrat

To je vyjadrenie hovorcu tých, čo chcú meniť k ťažkým situáciám týchto matiek ústavu. Ani nevedia, čo ich ťažké situácie spôsobuje, čo je prvým predpokladom, keď chcem meniť ústavu! Navyše zavádzajú o tom, aké ženy vyhľadávajú interupcie, hoci priznávajú, že o ich ťažkých situáciách nič nevedia. Takto priznávajú len to, že ani nevedia, za čo vlastne pochodujú, okrem svojich vlastných predstáv o tom!

 

Neviem, prečo nikto neprišiel s návrhom, prečo sa neobmedzia potraty podľa počtu detí? To by malo logiku, lebo žiadnu ženu nezničí, keď bude mať jedno alebo dve deti. Keby to bolo položené a zdôvodnené takto, mnohým ženám by reálne pomohli, aby ich mali a aby sa predchádzalo potratom z menej závažných príčin. Rozhodne by sa nedalo povedať, že niekto chce za to zo žien nejaké nosnice. Prvorodičky vždy len riskujú, že už nebudú môcť mať deti. Tu by najskôr boli prípady, keď sa to dá riešiť aj pomôcť. S týmto by som súhlasila aj ja, že dá sa im pomôcť. A ešte by to malo byť ohraničené vekom, že nikto nebude deti do 15 rokov nútiť vynosiť dieťa a uprednostňovať plod pred obličkami alebo zrakom matky, že môže aj oslepnúť, ale má porodiť, lebo nie je v ohrození života!

 

Prečo sa nemôžu potraty povoliť od tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho vynosenia dieťaťa a pri ohrození zdravia matky?

 

Ale aj vám poviem prečo. To by sa už nemohli oháňať, že zachraňujú životy, už by to tak pekne neznelo, keby skutočne pomáhali ženám, aby tie, čo majú lepšie podmienky, mali deti, lebo najskôr sú také, čo sa dajú ako problémy ľahšie odstrániť pri ženách, čo ešte nemajú deti alebo len jedno a brali ohľad na ťažké podmienky viacnásobných matiek! Takže aj tu vidno, že nejde o skutočný záujem riešiť problémy týchto žien ale len o rétoriku – zachraňujeme životy, čo sa hodí do politických kampaní a akcií náboženstiev.

 

Pomáhajte účinne, keď to myslíte vážne. Priorita nie je predvolebná reč, ale situácie tých žien. A všetci si uvedomujú, že asi iné podmienky má bezdetná žena alebo žena, čo má len jedno dieťa, ako mnohonásobné matky s až piatimi deťmi! Keď majú mať ženy šesť detí a sú v ťažkých podmienkach, keď sa rozhodli pre potrat, musia sa rozhodnúť pre to samé, keď to majú zvládnuť!

 

Ale to by vám muselo naozaj na riešení tých situácií záležať! To by ste sa museli vzdať toho pekného farizejstva – zachraňujem životy pochodovaním.

V celkom inej situácii je žena podľa počtu detí, lebo nežijú zo vzduchu! A preto by sa to vôbec nemalo riešiť paušálne alebo nábožensky dogmaticky.

 

Inak, ako vám rastie nechuť voči liberálom, mne rastie voči konzervatívcom, keď vidím, že kritizujú liberálov a v inej farbe robia to isté! Zas len vnucovanie a tiež len zneužívanie na politické kampane a zasahovanie náboženstiev do politiky.

 

 

Naša ústava:

 

PRVÁ HLAVA

 

Prvý oddiel

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

(1) Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

 

 

Čl. 24

 

(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

 

Čl. 50

 

(1) Len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.

(2) Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.

(3) Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu.

 

 

REFERENDUM

 

(3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.

 

 

Fico:

„Stanovisko, ktoré vyplýva z mojich profesionálnych skúseností z oblasti ľudských práv, keď som sedem rokov zastupoval SR pred Európskym súdom pre ľudské práva.

 

Dovolím si vysloviť názor, že návrh zákona z dielne opozičných poslancov je v rozpore s Ústavou SR. Z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že hodnota spätá s ochranou nenarodeného ľudského života nemôže stáť vyššie ako iné ústavné práva. Každý, vrátane tehotnej ženy, má právo rozhodovať o svojom súkromnom živote a možnosť tehotnej ženy požiadať o umelé prerušenie tehotenstva je jednou z foriem uplatnenia práva na súkromie, sebaurčenie a slobodu.

Ústavnú hodnotu nenarodeného ľudského života preto možno chrániť len do takej miery, aby táto ochrana nespôsobovala zásah do podstaty slobody ženy a jej práva na súkromie. Ak by žena v žiadnom štádiu tehotenstva nemohla sama rozhodnúť o tom, či vynosí plod alebo si nechá umelo prerušiť tehotenstvo, tak by to znamenalo povinnosť vynosiť plod. Takáto povinnosť nemá oporu v Ústave SR. Zákonodarca môže, a v záujme ochrany ústavnej hodnoty nenarodeného ľudského života aj musí, ustanoviť postup a časové hranice v prípade, keď sa žena rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva, pričom jeho postup nemôže byť svojvoľný a má umožňovať reálne rozhodnutie ženy o umelom prerušení jej tehotenstva a rešpektovanie ústavnej hodnoty nenarodeného ľudského života. Absolutizácia – napríklad absolútny zákaz umelého prerušenia tehotenstva alebo naopak zrušenie akýchkoľvek jeho obmedzení – je vylúčená (z nálezu ÚS SR Pl. ÚS 12/01 – 297).

Vyslovujem presvedčenie, že súčasná právna úprava umelého prerušenia tehotenstva (zákon č. 73/1986 Zb. v znení neskorších predpisov) plne vyhovuje parametrom definovaných v náleze Ústavného súdu SR.

Za opozičný návrh zákona zakazujúceho umelé prerušenie tehotenstva nemôžem zahlasovať. Nielen preto, že nemá oporu v Ústave SR. Ale aj preto, že som úplne stotožnený so súčasnou právnou úpravou.“

 

 

Kto to chce zmeniť, musí zmeniť ústavu! Inak by to bolo v rozpore s ústavou!

 

 

 

Súhlasím, že je možné meniť ústavu a prepracovať ju na lepšiu. Navrhuje to aj Chmelár. V tom prípade chcem, aby sa v nej zmenilo aj všeličo iné, nielen to, ako budete nútiť matky s tromi až piatimi deťmi, aby povinné vynosili štvrté až piate dieťa. Potom nech sa vyhovie aj iným požiadavkám.

 

Navrhujem, aby našu ústavu nemenili biskupi a aby v nej zostal prvý článok, že náš štát sa neviaže na žiadnu ideológiu a náboženstvo. Ak to chcete zmeniť, navrhujem, aby sme v rámci multikulturalizmu prizvali k zmene našej ústavy aj predstaviteľov iných náboženstiev a zohľadnili v našej ústave aj ich požiadavky na iných občanov podľa ich viery. Mimoriadne by to pri zmene našej ústavy pomohlo preto, že keby sme do ústavy dostali aj trestné stíhanie mimomanželského sexu, mali by sme menej trestných oznámení na zakázané potraty. Týmto by sme vyriešili všetky nezodpovedné prístupy k sexu, ako len k nejak ej zábave. Každý by si mal uvedomiť, že keď chce a môže splodiť dieťa, toto je poslaním len v manželstve.

Za veľmi dôležité považujem taktiež prizvanie oddaných Krišnovi, pretože ich úprava našej ústavy by zabezpečila zas to, čo nezabezpečí katolícka úprava ústavy a to slobodný súhlas účastníkov manželstva so sexom. Nemohlo by beztrestne dochádzať k tomu, aby niekto v takomto manželskom zväzku mohol nad svojim partnerom zneužívať ekonomickú závislosť a nútiť svojho partnera k sexu. Navrhujem zo zákona zaviesť brožúrky a monitoring, či je toto v manželstvách zabezpečované a či účastníci nepodliehajú len zábave, lebo to má demoralizujúci dopad na celú rodinu, ale či povýšili sex na duchovne oddanú činnosť. Len takto sa dá zabezpečiť, aby nijako nemohlo dôjsť ani k potratovej turistike alebo pokútnej s ohrozením životov matiek.

 

Ale úplne by bolo najlepšie, keby sme dokázali nájsť okrem predstaviteľov všetkých náboženstiev aj nejakých ateistov, čo by našu ústavu neriešili v závislosti od náboženstiev a len súkromných predstav neodborníkov na dané témy. Alebo navrhujete, aby sme všetky témy riešili pochodmi a v uliciach?

Mohli by sme potom zmeniť aj tú časť, že zapochodujeme si za dane a štátny rozpočet, lebo aj to sa dá zmeniť! A ja verím, že nájdem veľa laikov, čo by so mnou súhlasili! 

 

 

No pokiaľ sa ústava nezmenila, nemali by byť v našom štáte viacnásobné matky a vôbec matky byť obviňované, že sú vrahyne, lebo podľa článku 50 len súd rozhoduje o vine a nie dav na ulici. Takže tu upozorňujem, že je tu porušovaná teraz platná ústava a celkom beztrestne sa tu môžu ženy v našom štáte, ktoré sa neprevinili proti zákonom, vyhlasovať za vrahyne. Tie ženy nikto neodsúdil, žiadny riadny súd, len dav na ulici. Pritom každý obvinený sa má podľa našej ústavy považovať za nevinného, pokiaľ mu súdom nie je dokázaná vina alebo vražda. Dovolím si povedať, že na Slovensku ani nemáme žiadnu takú skupinu ľudí, ktorú by mohli občania celkom beztrestne vyhlasovať za vrahov a štvať proti nim spoločnosť, iba matky! Toto sa v tomto štáte nemôže diať Rómom. Toto sa nemôže diať ani homosexuálom, ani žiadnym iným skupinám, iba voči matkám! A to vraj sme spoločnosť, ktorá si matky váži! Ale ako vidíte, voči nim si môže celkom ktokoľvek dovoľovať aj pochody, že sú vrahyne a štvať proti nim spoločnosť, keď v ničom neporušujú platnú ústavu. 

Je to také isté, ako keby ste dovolili toto aj voči iným skupinám, hoci sa nijako neprevinili a toto sa môže posudzovať len podľa základných ľudských práv a zákonov, ktoré existujú.

 

Dovolím si upozorniť na jeden veľmi podstatný rozdiel, ktorý dokazuje, že tu ide len o prenasledovanie jednej skupiny ľudí a vyvolávanie nenávisti k nim, že sú vrahovia. 

Keby niekomu naozaj záležalo na spravodlivom a právnom postupe, že keď chceme niekoho obviniť, najprv musí niečo trestné spáchať, tak by najprv navrhoval zmeniť ústavu a nechodil by nadávať danej skupine do vrahov. 

 

Ale keď tak činí a celkom ignoruje, že tí ľudia sa ničím proti jestvujúcej ústave neprevili, tak im ide len o prenasledovanie tejto skupiny a vyvolávanie tejto nevraživosti k nej, že sú to vrahovia. 

 

Niekto, nejaké iné skupiny si zas môžu myslieť, že kresťan je len neveriaci pes a podľa ich presvedčení ich môže prenasledovať za čo si zmyslia zas oni, na čo všetko preto nemajú právo. Nemali by ste na to vyhľadať aj nejakých ateistov, pokiaľ ešte existujú v našom štáte a Európe, čo sa vraj neviaže na žiadne náboženstvá? Lebo keď sa tu začnú ruvať a prenasledovať všetky náboženské skupiny za ich presvedčenia, kto je, čím, a za čo vinný, liberálna Európa to už rozhodne nebude. S týmto si skutočne poradia, podľa mňa, len ateisti. A viažeme sa ešte na nejakých?

 

 

Dovolím si prezradiť, že ja z tých všetkých veriacich držím palce oddaným Krišnovi. Lebo keby tí pochodovali a všetkým vysvetľovali, že sex má byť duchovná činnosť a toto by si osvojila Európa, tak majú ženy po dve-tri deti a muži celibát, keby z nich vynútením chceli nosnice. Žili by už konečne pre niečo duchovnejšie. Ale viete, oni vám nepôjdu pochodovať, že ste všetci vrahovia, čo konzumujete mŕtvoly zvierat a ignorujete prikázanie Nezabiješ a že ste zvrhlíci oddávajúci sa smilstvu a preto by ste ani deti nemali mať! Iste by sa vám taký pochod veľmi páčil, keby takto prenasledovali a postihli hlavne mužov pri ich len povrchnom smilstve. Lebo snáď nikto nepochybuje, komu tak chýba sex po štvrtom, piatom, šiestom dieťat i od takýchto mužov! 

Ale to by asi bolo kriku, keby to mužom malo zobrať sex a to ich len primitívne smilnenie bez duchovného sexu a nadávalo by sa im pritom nie do vrahov, len do primitívov, čo sú schopní najprv si na ženách vynucovať sex a potom ich nútiť rodiť ako zajace. To je váš obraz, muži, nie obraz žien! A preto by som držala palce oddaným Krišnovi! Tí by vás z tohto tmárstva a primitívnosti vyviedli k lepšej spoločnosti, kde žena nejde na potrat, lebo muž si k nej dovolí mať len duchovný sex a správa sa k nej ako k ľudskej duchovnej bytosti! To znamená, že v nej nevidí zajaca, alebo len nejakú nosnicu! Toto je niečo, čo ešte vám chýba, lebo také ženy, takých mužov, nikdy nemusia ísť na potrat. Tí muži sa k nim nesprávajú ako hovädá.

 

 

Keby sa vám zdalo, že niekoho urážam, spomeňte si, že ja mužov (alebo ženy) nenazývam vrahmi. Maximálne primitívmi! Ale ani taký pochod ste nezažili!

 

 

 

 

(Duchovný sex nie je horší sex. Je to naopak lepší sex, než si vie predstaviť len primitív voči len nosnici.)

.

Centrum cenzúruje aj články z Postoja

11.09.2021

Centrum cenzúruje aj Postoj. Vyskúšala som, či sa dá poslať cez centrum Danišov článok z Postoja a nedá, znovu mi prišiel výhražný oznam, že vyhodnotia obsah môjho súkromného listu a odmietajú ho doručiť. Je to teda absurdné, aby si občania nemohli posielať obsah z Postoja! Akokeby Postoj bola nejaká alternatívna konšpiračná stránka. Zaujímalo by ma, či rovnako [...]

Prymula: „To, čo sa deje na Slovensku, to je skutočne experiment! „

10.09.2021

„Pokud totiž očkování proběhne, budou mít očkovací data ze Slovenska o očkování dětí obrovskou cenu, protože Pfizer bude moci data předložit americké FDA, že došlo k uskutečnění in vivo plošné studie v jedné zemí Evropské unie, konkrétně na Slovensku. A to bude silný argument pro to, aby FDA kývla a povolila vakcínu pro děti od 5 let i v USA. Kolik [...]

„Tí, čo sa nezaočkujú, budú naďalej nosiť rúška! “

07.09.2021

Matovič odkazuje ľuďom: „Tí, čo sa nezaočkujú, budú naďalej nosiť rúška!“ „Premiér Igor Matovič vyslovil svoju predstavu o tom ako prinútiť ľudí dať sa zaočkovať. Okrem toho, že zrejme bez očkovania, alebo PCR testu nebudú môcť cestovať do zahraničia, premiér navrhuje, aby nezaočkovaní ľudia nosili na Slovensku naďalej rúška.“ [...]

Mária Kolíková

Kolíková: Očista sa musí udiať zákonne, riešením je nové nastavenie systému

17.09.2021 21:36

Riešenie, ktoré bude viesť k obnove dôvery v právny štát, vidí Kolíková v nastavení systému tak, aby zabránil v rámci trestného konania konfliktu jednotlivých inštitúcií.

očkovanie v škole, Zvolen

Stredoškolákov zaočkovali priamo v gymnáziu

17.09.2021 20:15

Na pôde zvolenského Gymnázia Ľudovíta Štúra spustili v piatok očkovanie študentov.

lipšic

Lipšic má podozrenie, že ho sleduje SIS. Šeliga to chce riešiť na mimoriadnom výbore

17.09.2021 20:13

Špeciálny prokurátor pred piatkovým rokovaním Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, na ktorý bol prizvaný, naznačil, že ho cestou prenasledovalo auto s neexistujúcimi 'ešpézetkami'.

Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa

Na Úrade inšpekčnej služby zrealizuje výbor poslanecký prieskum

17.09.2021 18:52, aktualizované: 19:42

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa o tom informoval po mimoriadnom zasadnutí k situácii v bezpečnostných zložkách.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 973
Celková čítanosť: 3803103x
Priemerná čítanosť článkov: 3909x

Autor blogu

Kategórie