Založ si blog

Tak, to som netušila, že je to s hnutím pedofilov už tak ďaleko

že majú k tomu rozpracované aj materiály na ich požiadavky.

Teraz povedzte, či tí „nenávistní“ a „primitívni“ ľudia, čo nechápali veľkolepé myšlienky „liberalizmu“, nemali pravdu o zdravom rozume a zdravom strede!

 

Pedofilný extrémizmus v ČR a jeho odozva na Slovensku

Pedofilný extrémizmus v ČR a jeho odozva na Slovensku

 

„Po účasti členov ČEPEK na demonštrácii „Prague Pride” sa na Slovensku rozpútala nepríliš široká, ale pomerne búrlivá verejná diskusia, do ktorej vstúpila aj riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová a viacerí lídri skupiny ČEPEK. Analýza obsahu príspevkov členov ČEPEK ako aj obsahu jej webových stránok ukazuje, že sa reálne ciele a povaha tejto skupiny od obsahu vyššie citovaných tvrdení značne líši. Na úvod uvedieme niekoľko verejne prezentovaných výrokov lídrov ČEPEKU týkajúcic h sa trestnej povahy držby detskej pornografie a „konsenzuálneho” pohlavného zneužívania detí v pubertálnom veku (ďalšie budú nasledovať v priebehu analýzy povahy a cieľov tohto zoskupenia):

 

1. „držitel dětské pornografie nikomu neublížil, není ničím kompromitovaný a není důvod ho obviňovat” (5)…

 

2. „Trestné by mělo být jen něco, co někomu ubližuje nebo má potenciál ublížit. Když si pedofil zamasturbuje u obrázků na počítači, nikomu tím neubližuje” (6)

 

3. „(…) když bude mít pedofil doma na PC bezplatně z volně dostupného zdroje na internetu stažený materiál, který soudní znalec později označí za dětskou pornografii s reálnými aktéry, tak pokud ten pedofil nad takovým materiálem bude každý večer před spaním masturbovat, nebude ten materiál dál šířit, atd., komu tím ublíží? Mělo by se trestat za to, co někomu ubližuje. Ne za to, že zneužívání dětí je trestným činem. Vlastnit záznam něčí vraždy a masturbovat při tom také trestné není (…)”(7)…

 

4. „Stručně shrnuto tedy jsou naše požadavky tyto: (…) rozumná diskuse o opětovné legalizaci držení dětské pornografie” (8)….

 

5. „Z morálního hlediska to nebude zneužití, z trestněprávního ano. (…)15 let, a 14tileté i 13tileté děti již jsou schopné vnímat sexuální pocity, ale i zamilovanost a lásku. Aneb pokud ONA bude chtít nebo mě dokonce svede, a já se jí budu snažit uspokojit, udělat jí dobře, tak to z mé strany a z morálního hlediska zneužití nebude” (9)….

 

6. „Pokud 13tiletá nebo 14tiletá dívka bude sexuální aktivity sama chtít, bez toho, abych ji k těmto aktivitám manipuloval, a následně bude tuto zkušenost hodnotit pozitivně, pak to z morálního hlediska zneužití, natož zločin, těžko může být. Ze zákonného hlediska to zneužití bude, protože je to stanoveno zákonem, ale z morálního hlediska to žádné zneužití nebude. Nemůže být z morálního hlediska zločinem chtít jí vyhovět a udělat jí dobře. Vy zřejmě neumíte rozlišit situaci, kdy jeden člověk druhého opravdu zneužívá a kdy jeden chce druhému dopřát to, co si ten druhý člověk sám a z vlastní vůle přeje”. (10)…

 

7. „A co orální pohlavní styk? Nebo jiné formy nepenetrativních genitálních aktivit. Ty se dítěti i můžou líbit. Soulož je pak už něco jiného, nicméně i tak vím o jedné osobě, dnes dospělé, která od svých osmi souložila docela pravidelně s dospělým mužem a negativní následky to na ní nezanechalo, znají se a kamarádí spolu doteď” (11)….

Predstavitelia ČEPEK-u označujú súčasnú mieru ochrany práv dieťaťa pred sexuálnymi trestnými činmi za prehnanú, nadštandardnú až hysterickú a volajú po legalizácii prechovávania všetkých, alebo aspoň časti materiálov zobrazujúcich detskú pornografiu. Svoju činnosť prostredníctvom internetu vykonávajú aj na území SR (12), pričom aj názov ich zoskupenia svedčí o tom, že záber jeho cieľov a aktivít presahuje hranice ČR smerom. Z uvedeného dôvodu sme vypracovali analýzu ich verejne prezentovaných aktivít a cieľov a ich mediálneho obrazu v SR vo vzťahu k pojmu extrémizmu ….

 

Pre úplnosť dodávame, že český Trestný zákonník pozná TČ „založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka”, ktorý okrem založenia, podpory alebo propagácie hnutia predpokladá, že toto „prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob” (18). Okrem toho tiež pozná TČ „projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka”, ktorý rovnako ako vyš&sca ron;ie uvedený TČ predpokladá preukázateľné smerovanie k potlačeniu práv a slobôd človeka (19). Pojem „prokazatelného směřování” je však vágny a samotný trestný zákon ho nijako nedefinuje….

 

Detailnejšie informácie o členoch ČEPEK ČEPEK je skupina spravidla anonymných osôb s diagnózou F65.4 (pedofília), ktorej lídri sa na verejnosti zvyčajne prezentujú pod pseudonymami, čím zakrývajú svoju identitu. Skupina prevádzkuje domény pedofie-info.cz a nejenhomo.cz, ktorých registrátorom je Karel Žák (20), ktorý v roku 2012 ukončil štúdium učiteľstva pre základné školy na Katedre výchovy ku zdraviu Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne obhajobou magisterskej diplomovej práce na tému „Život a pocity nekriminálních pedofilů” (21). Podľa údajov na stránke pedofie-info.cz ide o externého spolupraco vníka skupiny ČEPEK (22)….

 

K aktivistom ČEPEK je ďalej známe, že je administrátorom serveru pedofie-info.cz a členom ČEPEK je osoba vystupujúca pod pseudonymom Petr Kasz (23), 33 ročný učiteľ, ktorý z hľadiska sexuálneho záujmu preferuje dievčatá od 4 do 12 rokov (24). Ďalej sú známe mená, pod ktorými vystupujú. pomocní editori stránky nejenhomo.cz, ako Gabriel Svoboda (27 ročný muž so záujmom o „holčičky” a jazykovedu, preferujúci dievčatá od 4 do 12 rokov (25)), Daniel Kubec (autor čiastočne autobiografickej knihy o homosexuálnom pedofilovi so sadistickými sklonmi (26), preferujúci chlapcov od 0 do 23 rokov (27)) , teenbl (muž preferujúci chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov (28)) a simgiran (muž preferujúci chlapcov vo veku od 8 do 15 rokov (29)). Ako globálny moderátor na stránke ČEPEK figuruje osoba s pseudonymom MR_Xguard (Michael Xguard; muž preferujúci dievčatá vo veku od 4 do 12 rokov (30))….

 

 

Značná časť týchto osôb sa formou prispievania do internetových diskusií usiluje propagovať činnosť a ciele ČEPEK aj v SR (31)….

 

 

Už pri skúmaní „oficiálnych” cieľov (33) a diskusných príspevkov členov ČEPEK stáva očividným zámer dosiahnuť systematické rozlišovanie pedofílie (v zmysle trvalej sexuálnej náklonnosti k deťom) a pohlavného zneužívania detí resp. konzumácie detskej pornografie (obdobne pedofila ako nositeľa tejto náklonnosti a osoby sexuálne zneužívajúcej deti resp. konzumenta detskej pornografie); v rámci jeho presadzovania členovia ČEPEK sústavne upozorňujú, že je používanie uvedených výrazov v druhom zmysle nesprávne (34). Spomínaný cieľ ako taký nesmeruje k ohrozeniu práv dieťaťa, radíme ho v&sc aron;ak do tejto časti z dôvodu, že ho treba vnímať v spojitosti s ďalšími cieľmi organizácie tak, ako sú zhrnuté nižšie. Okrem už uvedeného k nemu azda netreba širší komentár, než to, že je síce v danom konkrétnom prípade zodpovedajúci terminologický postoj v zásade legitímny, naráža však na širšie jazykovo-filozofické súvislosti, ktoré ho nerobia až tak zjavne objektívne správnym….

Z tohto pohľadu ide teda o pseudoproblémy. Potom sa stáva triviálnou skutočnosť, že pedofília (v odbornom zmysle) nie je totožná s pohlavným zneužívaním detí resp. konzumáciou detskej pornografie (pedofília v bežnom zmysle). Dá sa pochopiť aktivita ČEPEK smerujúca k terminologicky korektnému používaniu tohto termínu – z pohľadu tejto organizácie ide zrejme o „konotácie”, ktoré sa spájajú so samotným termínom a v istom zmysle ho „miešajú” s neterminologickým významom týchto slov. V kontexte ďalších cieľov ČEPEK sa však stáva zrejmým, že tejto organizácii nejde v& yacute;hradne o odstránenie nálepky páchateľa, ktorej nositeľmi sú aj pedofilní nepáchatelia TČ, ale o všestranné zľahčenie závažnosti danej diagnózy a tiež TČ sexuálneho zneužívania a prechovávania detskej pornografie páchanými pedofíliou postihnutými osobami….

 

Druhým cieľom ČEPEK-u daného druhu smeruje k vytvoreniu presvedčenia u čo najväčšej časti spoločnosti, že neexistuje empirický súvis medzi pedofíliou a páchaním TČ sexuálneho zneužívania. Za týmto účelom členovia ČEPEK uvádzajú, že 90 % prípadov pohlavného zneužívania detí majú na svedomí nepedofili (37), pričom sa odvolávajú na názory niektorých sexuológov (38). …

 

Údaj, ktorý prezentuje ČEPEK ako dogmu, je názorom istej časti sexuológov. Nemienime sa púšťať do sexuologických diskusií, ale domnievame sa, že by sa malo odbornými názormi, ak im protirečí množstvo názorov iných odborníkov, korektne narábať. Ide o to, aby sa odborný názor (odhad, ktorý je interpretáciou parciálnych odborných poznatkov) prezentoval ako odborný názor nejakého špecialistu, nie ako fakt….

 

Tvrdenia popredného člena ČEPEK-u, že vie „o jedné osobě, dnes dospělé, která od svých osmi souložila docela pravidelně s dospělým mužem a negativní následky to na ní nezanechalo, znají se a kamarádí spolu doteď” (50), fakt existencie vyššie uvedeného cieľa už len potvrdzuje. [Zľahčovaniu pohlavného zneužívania prostredníctvom tvrdení o vyvolávaní aktuálne príjemných pocitov u zneužitej osoby („A co orální pohlavní styk? Nebo jiné formy nepenetrativních genitálních aktivit. Ty se dítěti i můžou líbit.” (51)) sa budeme venovať v nasledujúcej časti textu, nakoľko z hľadiska nášho vedomia zapadajú do kontextu extrémistických cieľov ČEPEK-u]….

 

Ďalšou skutočnosťou, ktorá svedčí o cieli zľahčenia závažnosti diagnózy, ktorá spája členov ČEPEK-u, je fakt, že jeho lídri označujú pedofíliu za sexuálnu orientáciu (52) a (s odvolaním sa na niektorých odborníkov) uvádzajú, že ide o chorobu výhradne vtedy, keď svojmu nositeľovi nespôsobuje problémy a nevedie k sexuálnemu kontaktu s deťmi (53). Podobne, ako v odseku o empirickom súvise medzi pedofíliou a páchaním TČ sexuálneho zneužívania, nebudeme sa púšťať do špecifických odborných diskusií na poli lekárskej vedy a obmedzíme sa na interpretáciu niek oľkých tvrdení lídrov ČEPEK-u….

O tom svedčia aj vyjadrenia, že pedofil musí držať „své sexuální tužby na uzdě” (55), čo ak sa mu nepodarí, vedie k zlyhaniu vo forme pohlavného zneužitia dieťaťa (56). Stav, v ktorom sa takáto osoba nachádza, možno teda ťažko označiť za zdravie; necháme na odborníkoch, či sa v takomto stave nachádza každý pedofil. Je však evidentné, že sa ČEPEK a obdobné organizácie v zahraničí usilujú uplatniť stratégiu homosexuálneho hnutia a dosiahnuť vypustenie pedofílie zo zoznamu chorôb (Medzinárodná klasifikácia chorôb)….

 

V prípade, že by spoločnosť akceptovala sexuálny záujem o deti ako normálny a nie nebezpečný javpotenciálni páchatelia by nemali strach prejaviť ho, neobávali by sa totiž spoločenského odsúdenia, ktoré nastáva v dôsledku jeho prejavov. Z tohto hľadiska smerujú ciele ČEPEK-u uvedené v tejto časti k nepriamemu ohrozeniu objektu chráneného TZ; v zmysle vyššie uvedenej definície však nejde o extrémistické ciele, nakoľko nevybočujú z právneho rámca spoločnosti (na rozdiel od zľahčovania genocídia, zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov alebo činov považov aných za zločiny proti mieru, vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti, ktoré výslovne spadajú pod pojem TČ extrémizmu (60))….

 

 

Legalizace držení dětské pornografie prokazatelně snižuje výskyt zneužívání dětí – jak je vysvětleno výše, pedofilové se vybijí u počítače a nemají potřebu vyrazit do ulic” (69)….

 

Mnohé argumenty, ktoré ČEPEK používa v súvislosti s prechovávaním detskej pornografie, sú zrejme prevzaté zo stanoviska českej Pirátskej strany (74). Vo viacerých prípadoch ide o zjavne nesprávne tvrdenia, ktoré sú naoko motivované snahou o presadenie spoločensky prospešných cieľov, pri ich použití zo strany ČEPEK-u však zjavne ide primárne o cieľ legalizácie detskej pornografie, súvisiaci s patologickým sexuálnym zameraním jeho členov na osoby v detskom veku. Ide napr. o deklarované ciele ochrany slobody slova (detská pornografia, ktorú tvoria snímky zobrazujúce sexuálne zneužívanie de tí, je však pritom osobitným druhom obsahu, ktorý nemožno prezentovať ako vyjadrenie názoru (75)), ochrany pred nespravodlivým stíhaním osôb, ktorí si materiál s detskou pornografiou stiahnu náhodou (pritom však „na to, aby osoba mohla niesť zodpovednosť, musí mať v úmysle otvoriť si stránku s detskou pornografiou a zároveň vedieť, že sa na nej nachádzajú príslušné vyobrazenia” (76), čo je aplikáciou princípu, v zmysle ktorého sa pre spáchanie všetkých TČ s výnimkou nedbanlivostných vyžaduje úmysel (77)). Druhú situáciu vykresľuje o. i. citát „procházím stránky s nudistickými fotkami dětí, které jsou naprosto legální, a najednou vidím, že v jednom albu je místo očekávaného obsahu dětská pornografie” (78), pričom aktivitám českých pedofilov smerujúcim k zhromažďovaniu „nudistických” fotografii detí na stránke www.rajce.idnes.cz bol prednedávnom venovaný pozoruhodný článok (79). Ambíciou nášho príspevku nie je argumenty ČEPEK-u podrobne vyvracať, ale upozorniť na najzreteľnejšie extrémistické rozmery jeho činnosti a cieľov….

 

Tento postoj zachytáva aj pozícia, že v prípade „vyloženě oboustranne dobrovolných erotických kontaktů, které vzniknou z dlouhodobého kamarádského vztahu” tresne zodpovednej osoby s 11 ročným dieťaťom, poškodeného v neskoršom veku netraumatizuje predchádzajúce pohlavné zneužívanie, ale postoj spoločnosti voči sexuálnemu zneužívaniu detí (90)….

 

 

Situácia v SR a odozvy aktivít ČEPEK… 

 

Predvojom pedofilného hnutia v SR bola osoba, ktorá v minulosti prezentovala svoje postoje sa stránke blog.sme.sk a na viacerých ďalších weboch pod pseudonymom Daniel Liddel (101) resp. harkon (102) s postojmi obdobnými, ako postoje ČEPEK-u. Tejto osobe sa dostalo nezvyčajnej súčinnosti zo strany portálu blog.sme.sk, na čo reagovala internetová petícia proti predmetnému konaniu (103). Liddel dodnes prevádzkuje svoj dlhšiu dobu neaktualizovaný blog (104) a stránku pedofilia.szm.com (105), na ktorých prezentuje názory, ktoré sa v zásade kryjú s názormi ČEPEK-u resp. ich nápadne pripomínajú a ktoré nebudeme podrobnejšie rozoberať….

 

Po začiatku vlastných mediálnych aktivít ČEPEK-u na Slovensku na ne reagovala konzervatívne zameraná stránka www.hlavnespravy.sk, pričom prezentovala viaceré vecne nekorektné resp. predchádzajúcou analýzou cieľov a činnosti ČEPEK-u nepodložené tvrdenia, ako napr., že sa ČEPEK snaží o „zníženie trestnosti pri pohlavnom styku na 11 rokov” (106), alebo že na pražskom Gay Pride verejne vystúpil s cieľom „legalizácie pohlavného styku s deťmi” (107). Na tieto informácie zareagoval bloger Samuel Jezný, ktorý uviedol, že je cieľom tejto organizácie „pomoc pedofilom, aby svoju sexualitu zvládali a nepáchali trestnú činnosť – teda nezneužívali deti a nekonzumovali detské porno” (108) a ČEPEK-u sa „v mene všetkých, ktorým sa lži hnusia” ospravedlnil (109). Ako sme už uviedli, riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Oľga Pietruchová, na svojom blogu označovala tvrdenia, že ČEPEK uplatňuje rovnakú stratégiu, ako v minulosti homosexuálne hnutie, za „účelové strašenie pedofilmi” (110), v neskoršej diskusii s jedným z lídrov ČEPEKU vo vzťahu k označovaniu pedofílie za orientáciu uviedla: „pedofília nie je sexuálna orientácia, ale porucha sexuálnej preferencie. Nesnažte sa posúvať hranice a držte sa toho, čo máte nakoniec aj na webe” (111). Podobne, ako Jezný, aj Pietruchová označila ČEPEK za organizáciu, snažiacu sa „pomáhať pedofilom zvládať svoju spoločensky nebezpečnú sexuálnu preferenciu” (112), pričom informácie na stránke www.hlavnespravy.sk nazvala súčasťou nenávistnej kampane a účelovým prekrútením účasti ČEPEK-u na pražskom Pride (113). V diskusii pod svojim článkom Pietruchová k požiadavkám ČEPEK-u (pozri vyššie časti o cieľoch ČEPEK-u) uviedla, že „keď sa budú pokúšať presadiť veci, s ktorými nesúhlasím, ozvem sa. Zatiaľ je to v rovine nesmelého hlásenia sa, že vôbec existujú a ze potrebujú pomoc a nie lynčovanie” (114). V článku sa odvolala článok Jiřího X. Doležala „Nejsem pedofil aneb prsa jako důkaz” (115) , škoda však, že nezaregistrovala jeho reakciu na mail od popredného člena ČEPEK-u, ktorá vyšla pod názvom „Pedofilové, brzděte! Nikdy vám nesmíme povolit porno s dětmi! (116)….

 

…cieľ beztrestnosti prechovávania detskej pornografie a konsenzuálnych pohlavných aktivít predovšetkým s deťmi v pubertálnom veku motivovaný patologickou sexuálnou náklonnosťou k osobám v detskom veku…

 

krátené

 

 

„Osporucam cesky dokument na tuto temu“
https://www.csfd.cz/film/342884-danieluv-svet/prehled/

 

„Problém vidím iba v armáde trollov ktorí vytrvalo píšu hlúposti že sa tým „obhajuje pedofilia“. Ale možno aj bez nich je to intelektuálne prilis náročná téma vzhľadom na to ako to dopadlo pri dohovore o domacom násilí“

 

„Ja myslím, že je to téma pre odborníkov. Deviant, ktorý sa dokáže ovládať, je bezúhonný človek. Nechápem zmysel takejto verejnej debaty. Keby mne povedal niekto pri pive, že ho vzrušujú deti, ale že sa vie ovládať, poslal by som ho do riti.“

 

prečo by si ho poslal do riti? Veď Keď si to dokáže ustrážiť, čo s tým narobíš. Zavrieť ho do ústavu navždy? Jeden Rakúšan natočil film o tom, čo sa odohráva v pivniciach ľudí. Boli tam rôzne typy ľudí. Napríklad chlapík, ktorý zbieral nacistické suveníry a obrazy a pod. Ale aj pár, kde muž bol sexuálnym otrokom a jazykom „splachoval“ toaletu, aby bola pico belo. No a čo s takými ľuďmi?“

 

 

Som za práva splachovať jazykom toaletu, lebo napokon, nikto vás doma nesleduje alebo v pivnici. A keby ich to vzrušovalo len na verejnom WC, zabezpečíme im neodsúdenie za to na verejnom WC?

Jedna vec je neodsúdenie a celkom iná vec, čo všetko im zabezpečíme! Pri pedofiloch to, aby mohli pracovať s deťmi? Aby mohli vlastniť detskú pornografiu? Aby mohli znižovať vek na dobrovoľné erotické hry? Bude sa v budúcnosti vyhlasovať aj pedofób roka? Lebo dnes by ste si z tých „nenávistných“ ako píše Hanzelová, mohli vyberať. A budú sa obhajovať detské nevesty pre moslimov? Nie je za tým aj tento zámer, čo si samotní liberáli nemusia uvedomovať?

Lebo keby toto prešlo, tak prejdú aj detské nevesty pre moslimov, mali by rovnaké práva zas pre náboženské dôvody a nediskrimináciu ich viery!

 

 

„Pre mna je smutne, ze znemoznia sa nie tym, co je podla mna nebezpecnejsie, ale tymto. Ludi by podla mna viac mali zaujimat tie vojenske zakladne, zbrojenie, klima, federalizacia, nez pedofili.“

– Zásah do čierneho. –

Propagandistický postup je overený. Akákoľvek skutočná téma (napr vojenské základne) je marginalizovaná, a nahrádzaná nejakou kontroverznou zástupnou témou a tou sa potom verejnosť zabáva. Keďže kontroverzná téma automaticky vyvolá reakciu opačného extrému – výsledkom je, že verejnosť sa po čase už nedelí na zástancov/odporcov vojenských základní, ale zástancov/odporcov buď fašizmu alebo práv menšín. To že títo domnelí obhajcovia menšín napokon podporia vznik vojenských základní si už zmätená verejnosť ani neuvedomí.“

pnin

 

 

Hlavne, že ľudia nevenujú pozornosť tomuto, aká cenzúra ich čaká, ktorú chce zaviesť strana PS/SPOLU, po ktorej vás za nesprávne názory môžu a budú takto stíhať:

 

 

(PS)/SPOLU: Monitorovať, vyhodnocovať, reagovať, cieliť!

 

16 strán v programe – úderných ako zo socializmu

 

https://stranaspolu.sk/admin/public/docs/spolu_program_dezinformacie.pdf

 

 

Aspoň raz si prečítajte, čo budete voliť a presne čo tým zabezpečíte v cenzúre tých, kto by nesúhlasil s ich „politickou perspektívou“ a osvetou!

 

 

Keď vám je to jedno, lebo súhlasíte s cenzúrou, ako budete s vytýčenou propagandou nesúhlasiť potom, keď to už takto zabezpečia?

 

 

.

 

Aj mnohí novinári podporovali Hitlera. Akí to boli ľudia? Neboli nacisti?

28.05.2024

Novinári mu robili propagandu a vydávali absolútne zlo za dobro. A pritom pracovali pre nacizmus. Máte z týchto slov dojem, že ich neprirovnávam k nacistom? Tu máte dôkaz, že ich neprirovnávam a je to len moja slobodná tvorba: Denník N Newsfilter 27.5.: V Markíze sa píše história. Prítomní sú hrdinovia aj kolaboranti „Šimečka pritom Fica k Hitlerovi [...]

Každý deň čítam, ako sa ich nadutí hlupáci – ich vraj intelektuálni čitatelia, rozčuľujú, že či nás majú vychovávať!

25.05.2024

Mám tu veľa materiálu o manipuláciách denníkov SME a N za minulé dni, to by som mohla písať aj tri články denne. Ale nechce sa mi pokračovať, tak rovno prejdem na celkový dojem z ich čitateľov, ktorým sa obyčajne nevenujem, len keď som chcela ukázať, aký účinok majú na nich novinári. Každý deň čítam, ako sa ich nadutí hlupáci – ich vraj intelektuálni [...]

Aby ste mali predstavu o IQ čitateľov na Denníku N

24.05.2024

Šnídl ich takto očividne manipuluje a výraz na jeho čitateľov, že sú len ovce, je slabý. To je nedostatočná rozumová činnosť! Atentátnik a Slovenskí branci na videu: nesedí Kaliňákova verzia o pacifistovi, ktorého zradikalizovali až médiá [...]

Peter Pellegrini

Prieskum SANEP o dôvere k politikom: Len jednému viac ľudí dôveruje ako nedôveruje

30.05.2024 07:00

Zuzana Čaputová je stále v prvej trojke politikov s najväčšou dôverou, Ivan Korčok je na tom lepšie ako Michal Šimečka, vyplýva z prieskumu SANEP-u.

Európsky parlament / EP /

Prieskum SANEP po atentáte: Kto má najväčšiu šancu dostať sa do europarlamentu? Hore je to tesné

30.05.2024 07:00

Poslancov zo Slovenska do Európskeho parlamentu by podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP poskladalo šesť politických strán.

Ruský útok, Charkov, požiar, hasiči, vojna na Ukrajine, hypermarket

ONLINE: Charkov bol opäť pod paľbou, bilancia úderu zo soboty sa vyšplhala na 19 mŕtvych

30.05.2024 06:10, aktualizované: 06:41

Ruská armáda opätovne zaútočila na Charkov, vypálila naň najmenej osem striel.

Litva, NATO

Rusi testujú hranice NATO v Pobaltí. Čo urobí Západ?

30.05.2024 06:00

Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2016 vyhlásil, že sám nevie, kde sa končia hranice Ruska. Zároveň povedal, že to bol vtip. Smeje sa ešte niekto?

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,515
Celková čítanosť: 5584917x
Priemerná čítanosť článkov: 3686x

Autor blogu

Kategórie